Knihovna

Poplatky a ceník služeb

( viz Knihovní řád # poplatky a náhrady)
( viz Provozní řád internetové studovny # poplatky a náhrady)

KNIHOVNÍ ŘÁD

Novoměstských kulturních zařízení

Městské knihovny v Novém Městě na Moravě

Výše poplatků (výběr)
Městská knihovna Nové Město na Moravě – poplatky a náhrady škod platné od 11. 1. 2014

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá zpravidla na 12 měsíců a to ve výši:

rodinné vstupné               300,-Kč
dospělá osoba                    150,- Kč
děti do 15 let                        75,-Kč
důchodci, studující          100,- Kč
jednorázová výpůjčka (pouze 1x
za 12 měsíců a max. 5 svazků) 50,- Kč
Držitelé průkazu ZTP a důchodci nad 70 let zdarma

Novoměstská karta  30% sleva

 

II. Sankční poplatky

1. Ztráta čtenářského průkazu
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:
čtenářský průkaz s čárovým kódem 20,- Kč

2. Poplatek z prodlení (upomínky)
Knihovna vymáhá vrácení děl půjčených mimo knihovnu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce ředitelské, následuje vymáhání právní cestou.

Za upomínku účtuje knihovna:
1. upomínka – bez odeslání 15,- Kč
2. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 1. up.) 40,- Kč
3. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 2. up.) 80,- Kč
4. upomínka (po uplynutí 21 dnů po 3.up.) 150,- Kč
5. upomínka po uplynutí 31 dnů po 4. up. 300,- Kč

3. Náhrada všeobecných škod
Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinnosti
(podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991,442 odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu). Při poškození, zničení nebo ztrátě díla půjčeného mimo knihovnu se požadují tyto formy náhrady:
a) uvedení do původního stavu
b) dodání kopie (ztraceného, poničeného) díla
c) dodání jiného vydání díla
d) finanční náhrada
Kromě vlastní náhrady jakýmkoliv způsobem (a – d) se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody
(administrativní agenda, bibliografické zjišťování, zpracování atd.) v částce 50,- Kč a u časopisů 20,- Kč za jedno dílo.

Poškozené či ztracené obaly čtenář hradí:
a) knihy a časopisy poškození 10,- Kč
ztráta 20,-Kč
b) obaly na CD poškození a ztráta 25,- Kč

Poškození části knihy, časopisu nebo čárového kódu hradí uživatel podle rozsahu škody – nejméně však 20,- Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku MěK odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

III. Služby za úhradu

2. Internet 
WiFi zdarma

3. Další služby

MVS – služba je poskytována zdarma, Vy zaplatíte pouze poštovné.

Náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 90,- Kč
(+ případné další mimořádné platby)
– oznámení rezervace poštou 25,- Kč
– zapůjčení 1 naučné knihy s cenou vyšší než 800,- Kč účtujeme 5,- Kč
– zapůjčení 1 výtisku periodika s cenou vyšší než 90, – Kč účtujeme 2,- Kč

Bezplatné služby:
a) Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům (nemusí vlastnit čtenářský průkaz)

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS