Knihovna

Poplatky a ceník služeb

Výše poplatků (výběr)

Městská knihovna Nové Město na Moravě – poplatky a náhrady škod platné od 01. 09. 2020

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá zpravidla na 12 měsíců a to ve výši:

na 12 měsíců – rodinné vstupné 300 Kč

na 12 měsíců 150 Kč

děti do 15 let

(do ukončení školní docházky) 75 Kč

pouze čítárna 75 Kč

důchodci, studující 100 Kč

jednorázová výpůjčka

(1x za 12 měsíců a max. 5 svazků) 50 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP a důchodci nad 70 let zdarma.

 • Nonoměstská karta 30% sleva

II. Sankční poplatky

1. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:

čtenářský průkaz s čárovým kódem 20 Kč

2. Poplatek z prodlení (upomínky)

Knihovna vymáhá vrácení děl půjčených mimo knihovnu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce ředitelské, následuje vymáhání právní cestou.

Za upomínku účtuje knihovna:

1. upomínka – bez odeslání 15 Kč

2. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 1. up.) 40 Kč

3. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 2. up.) 80 Kč

4. upomínka (po uplynutí 21 dnů po 3.up.) 150 Kč

ředitelská upomínka po uplynutí 31 dnů po 4. up. 300 Kč

3. Náhrada všeobecných škod

Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinnosti

(podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991,442 odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu). Při poškození, zničení nebo ztrátě díla půjčeného mimo knihovnu se požadují tyto formy náhrady:

  1. uvedení do původního stavu

  2. dodání kopie (ztraceného, poničeného) díla

  3. dodání jiného vydání díla

  4. finanční náhrada

Kromě vlastní náhrady jakýmkoliv způsobem (a – d) se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody

(administrativní agenda, bibliografické zjišťování, zpracování atd.) v částce 50 Kč a u časopisů 20 Kč za jedno dílo.

Poškozené či ztracené obaly čtenář hradí:

a) knihy a časopisy poškození 10 Kč

ztráta 20 Kč

b) obaly na CD poškození a ztráta 25 Kč

Poškození části knihy, časopisu nebo čárového kódu hradí uživatel podle rozsahu škody – nejméně však 20 Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku MěK odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

III. Služby za úhradu

Laminování

A5 10 Kč

A4 20 Kč

A3 30 Kč

Internet

 • WiFi zdarma

3. Další služby

MVS – služba je poskytována zdarma, Vy zaplatíte pouze poštovné.

 • náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu 90 Kč

(+ případné další mimořádné platby)

 • za oznámení rezervace poštou 25 Kč

 • zapůjčení 1 naučné knihy s cenou vyšší než 800 Kč účtujeme 5 Kč (výpůjčku stvrdí každý čtenář svým podpisem)

 • zapůjčení 1 výtisku periodika s cenou vyšší než 90 Kč účtujeme 2 Kč

 • zvukové knihy 10 Kč na baterie

 • Albi tužka 20

Bezplatné služby:

 1. Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům (nemusí vlastnit čtenářský průkaz)

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS