Knihovna

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách a Vaším zájmem.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Jistě Vás zajímá, jak Městská knihovna Nové Město na Moravě (dále jen MěK) nakládá s osobními údaji, k čemu je využívá a jak je chrání. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v účinnost 25. května 2018.

Jak MěK nakládá s osobními údaji uživatelů

 MěK zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie i s návaznou legislativou České republiky.

Jak údaje sbíráme a k čemu je využíváme

MěK zaručuje rovný přístup všem bez rozdílu pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených zákonem č. 257/2001 Sb. Základním dokumentem, upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů, je Knihovní řád. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční výpůjčky) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček), ale i další aktivity (přihlášení na akce s omezeným počtem účastníků aj.). Tyto adresné služby nabízíme registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky.

Údaje pro poskytování služeb

Pro půjčování dokumentů čtenářům mimo prostory knihovny potřebujeme základní údaje o člověku, který chce tyto služby využívat, tedy jméno a příjmení, datum narození, adresu a údaje o průkazu totožnosti. V případě dětí do 15 let pak potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

MěK dále zpracovává údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP/ZTP-P v případě, že si čtenář přeje čerpat výhody s tím spojené.

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) využíváme pro efektivnější komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o stavu čtenářského konta a vrácených rezervacích. Poštovní adresu čtenáře využíváme, pokud je nutné jej upomenout kvůli nevráceným výpůjčkám a rezervacím dokumentů.

MěK uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii.

Kde své údaje najdete

Náhled na většinu osobních údajů, které MěK o čtenářích uchovává, nabízí on-line čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny https://knihovna.nmnm.cz/.Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, platební údaje včetně historie plateb, informace o zadaných rezervacích, případně další informace.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

MěK se snaží uchovávat osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o dva roky. Během této doby má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje MěK anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. MěK takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny a má vypořádány veškeré závazky.

Osobní údaje pod kontrolou

MěK spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i Vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému on-line kontu dalším osobám.

Ochrana osobních údajů v ČR

Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů.


Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS