Knihovna

Historie knihovny

Historie knihovny
V roce 1865 v Novém Městě vznikl kroužek mladších občanů, kteří si četli časopisy a knihy. Jejich setkání probíhala v bývalém hostinci „V trni“. Jména varhanáře a ředitele kůru Františka Svítila, koželuha Josefa Jelínka a měšťana Jana Zeleného jsou spojena se založením čtenářsko-zpěváckého mužského spolku „HORÁK“. Nejprve se scházeli v kavárně u Cvrčků, poté v hostinci u Jílků a od roku 1884 do roku 1906 na Panském domě.
Od roku 1882 měl již spolek „HORÁK“ vlastní knihovnu a v roce 1895 odevzdal všechny své knihy – 132 svazků – Knihovnímu spolku, který založil v roce 1891 mladý rolník ze Slavkovic Karel Sáblík, nadučitel Josef Vališ z Radňovic, kaplan Josef Kozák a novoměstský měšťan Hilarius Vodička. Jednatelem a knihovníkem byl v prvních letech Karel Sáblík a spolek půjčoval knihy ve 2. patře novoměstské radnice.
Mezi členy Knihovního spolku patřil v té době Leandr Čech, František Procházka-Župan, František Sekanina, dr. I. A. Bláha, MUDr. Josef Svítil a čestnými hosty se stali spisovatelé Svatopluk Čech a Jaroslav Vrchlický. O nezávadnost četby horlivě dbal předseda spolku František Fiala. V roce 1892 měl spolek 45 členů a 365 svazků.
V roce 1898 se spolek přestěhoval do Panského domu majitele Františka Svítila. V této době měl spolek již 110 členů.
V září 1901 se knihovna stěhovala do šatny nové tělocvičny měšťanské školy. Ve spolupráci se spolkem „HORÁK“ byla v roce 1905 zřízena veřejná čítárna na radnici a v září 1908 bylo dohodnuto umístění čítárny v přízemí hostince Obecního, kde byla v 1. patře umístěna i knihovna. V této době měla knihovna již přes 2 tisíce svazků.
V roce 1909 se Knihovní spolek dobrovolně rozešel, knihovnu odevzdal Horáckému muzeu a obec převzala povinnost dát knihovně vhodnou místnost a podporovat ji.
Tím byl položen základ pro budoucí Městskou veřejnou knihovnu.
1. srpna 1965 přichází do knihovny první profesionální knihovnice.
Po učiteli Jindřichu Rozsypalovi, který po mnoho let zastával dobrovolnou funkci knihovníka, se stala knihovnicí
paní Božena Matějovská.
V roce 1965 bylo v knihovně zapsáno 444 čtenářů a bylo vypůjčeno 17245 knih.
1. ledna 1966 se knihovna stala profesionální Městskou knihovnou.
Knihovna sídlila v budově Městského národního výboru čp. 103, kam se přestěhovala z požární zbrojnice na jaře 1951.
Od prosince 1967 byla Městská knihovna umístěna v soukromém domě na Vratislavově náměstí u Janovských.
Dostačující plocha se rok od roku zmenšovala. Městský úřad velice vážně uvažoval o přestěhování knihovny a koncem roku 1997 bylo rozhodnuto.
Městská knihovna získala prostory v 1. patře kulturního domu.
Ale to nejdůležitější stále chybělo – regály. Koncem měsíce ledna roku 1998 obdržela novoměstská knihovna dar z Holandska z města Waalre. Místní knihovníci poslali 50 regálů na knihy a zároveň uhradili veškeré náklady spojené s dopravou.
Tak mohla 1. října 1998 zahájit Městská knihovna v Novém Městě na Moravě půjčování knih a časopisů v nově upravených prostorách kulturního domu.

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS