Knihovna

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Novoměstských kulturních zařízení

Městské knihovny

v Novém Městě na Moravě

Na základě zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení v Novém Městě na Moravě ze dne 10. 05. 2019 a na základě zákona č. 257/2001Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb(knihovní zákon) vydáváme tento:

OBSAH

I. Základní ustanovení

čl. 1 Poslání knihovny

čl. 2 Knihovní řád

čl. 3 Přístupnost MěK v Novém Městě na Moravě

čl. 4 Cena služeb

čl. 5 Zpracování a ochrana osobních údajů

II. Vymezení základních pojmů

čl. 6 Vymezení základních pojmů

III. Čtenáři a uživatelé knihovny

čl. 7 Služby uživatelům

čl. 8 Základní povinnosti uživatelů

čl. 9 Služby určené registrovanému čtenáři

čl. 10 Meziknihovní výpůjční služby

čl. 11 Přístup ke čtenářskému kontu

čl. 12 Registrace čtenáře

čl. 13 Čtenářský průkaz

čl. 14 Čtenářská práva a povinnosti

IV. Podmínky absenčních služeb

čl. 15 Absenční služby

čl. 16 Vrácení půjčené jednotky

čl. 17 Výpůjční lhůta

čl. 18 Prodlužování výpůjční lhůty

čl. 19 Opětovná výpůjčka

čl. 20 Rezervace knihovní jednotky

čl. 21 Společná ustanovení o výpůjčkách

čl. 22 Výpůjční limity

V. Podmínky prezenčních a informačních služeb

čl. 23 Prezenční služby

čl. 24 Informační služby

čl. 25 Využívání výpočetní techniky

VI. Sankční poplatky, náhrady ztrát a škod

čl. 26 Poplatky z prodlení

čl. 27 Náhrady ztrát a škod

VII. Závěrečná ustanovení

čl. 28 Přechodná ustanovení

čl. 29 Výjimky z Knihovnímu řádu MěK

čl. 30 Zveřejnění knihovního řádu

čl. 31 Rozsah knihovního řádu, vydávání a změny knihovního řádu

čl. 32 Účinnost knihovního řádu

Přílohy:

  1. Ceník služeb

  2. Zpracování a ochrana osobních údajů

  3. Pravidla půjčování deskových her

Knihovní řád Městské knihovny

v Novém Městě na Moravě

I. Základní ustanovení

čl. 1 Poslání knihovny

(1) Městská knihovna v Novém Městě na Moravě (dále jen MěK) je zřízena jako příspěvková organizace města Nového Města na Moravě Zřizovací listinou Novoměstských kulturních zařízení ze dne 26. 9. 2011 a příslušných dodatků a na základě zákona č. 257/2001Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

(2) MěK je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením. Poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidovaná u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 4553/2003.

(3) Dále je domovskou knihovnou pro sedm knihoven místních částí spadajících pod správu Nového Města na Moravě (reksové knihovny).

(4) Posláním MěK je veškerou svou činností (systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností) přispívá k rozvoji kultury, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

čl. 2 Knihovní řád

(1) Knihovní řád MěK (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MěK poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

(2) Knihovní řád vydává podle §4 odst. 7 knihovního zákona a dále podle zřizovací listiny ředitel Novoměstských kulturních zařízení (dále jen NKZ).

čl. 3 Přístupnost MěK v Novém Městě na Moravě

(1) Uživatelé mají přístup do půjčoven, studovny, čítárny a čtenářských katalogů.

(2) Uživatelé nemají přístup do skladů MěK.

(3) Do dalších částí knihovny nemají uživatelé přístup.

čl. 4 Cena služeb

(1) Veškeré ceny služeb se řídí Přílohou knihovního řádu MěK č. 1 – Ceník služeb (dále jen ceník).

čl. 5 Zpracování a ochrana osobních údajů

(1) Městská knihovna v Novém Městě na Moravě za tímto účelem na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu (do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu), která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Knihovní řád se dále řídí zákonem č. 257/2001 Sb. a nařízením GDPR.

(2) Více informací o ochraně osobních údajů je uvedeno v příloze knihovního řádu č. 2 – Ochrana osobních údajů.

II. Vymezení základních pojmů

čl. 6 Vymezení základních pojmů

(1) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž časopis, mluvené slovo, hry apod.

(2) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MěK zpřístupňuje svým uživatelům.

(3) Provozním dnem se rozumí den, ve kterém knihovna poskytuje služby absenčního půjčování a umožňuje vracet vypůjčené dokumenty.

(4) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MěK, a to jak osobně, tak prostřednictvím internetu, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

(5) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s MěK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MěK umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostřednictvím výpočetní techniky.

(6) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu MěK poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

(7) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MěK výslovné svolení, aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny.

(8) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MěK při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

(9) Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech MěK a čtenáře vedený prostřednictvím výpočetní techniky.

III. Čtenáři a uživatelé knihovny

čl. 7 Služby uživatelům

(1) MěK poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.

(2) MěK umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knihovního fondu.

(3) MěK umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MěK a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů MěK. MěK umožňuje přístup k internetu.

(4) Za reprografické práce a některé zvláštní služby účtuje knihovna poplatky uvedené v ceníku, na které může být vyžádána i finanční záloha. Reprografické práce se zhotovují jen pro vlastní potřebu čtenáře v souladu s ustanoveními autorského zákona.

(5) MěK pro veřejnost pořádá kulturní a vzdělávací akce. Instruktážní, exkurzní, informační a jiné služby pro organizované skupiny návštěvníků poskytuje MěK na základě předběžné objednávky.

(6) Některé služby MěK nejsou dostupné ve všechny půjčovní dny nebo po celou provozní dobu.

(7) MěK informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna.nmnm.cz, dále v prostorách knihovny a dalšími vhodnými prostředky.

(8) MěK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MěK nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěK nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

(9) Nad rámec dosavadních služeb MěK může experimentálně poskytovat nové služby. MěK si vyhrazuje právo kdykoliv takové služby přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které MěK pro tuto službu předem stanoví.

čl. 8 Základní povinnosti uživatelů

(1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení v něm uvedená nebo sdělená odpovědným zaměstnancem.

(2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.

(3) Všechny služby MěK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním MěK, a způsobem, který není na újmu činnosti MěK a práv ostatních osob.

(4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěK. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

(5) Při práci s výpočetní technikou a jiným technickým zařízením MěK je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

(6) Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo provozní řád, může být z prostor knihovny vykázán nebo může být dočasně zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

(7) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

(8) Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

(9) Uživatel je na výzvu zaměstnance MěK povinen předložit ke kontrole svá zavazadla, nebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.

čl. 9 Služby určené registrovanému čtenáři

(1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích.

(2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

(3) Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu.

(4) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky.

(5) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní i jinou techniku MěK k vymezeným účelům.

(6) MěK může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.

(7) Ředitel NKZ může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitel tak rozhodne, pokud čtenář

a) spáchá trestný čin proti zájmům MěK,

b) dluží alespoň 2 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než přestupková komise rozhodne

c) nebo jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.

čl. 10 Meziknihovní výpůjční služby

(1) Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby (MVS) mezi MěK a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb., za úhradu stanovenou v ceníku.

(2) V meziknihovním výpůjčním styku odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna, která pro svého čtenáře o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny knihovny o půjčených fondech. Knihovna nebo instituce, která pro svého čtenáře o výpůjčku požádala, má povinnost nahradit MěK způsobenou škodu.

čl. 11 Přístup ke čtenářskému kontu

(1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v knihovně. Přístup je možný na internetové adrese www.knihovna.nmnm.cz.

(2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněné heslem.

(3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu, a to ani zaměstnancům MěK, sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.

(4) Registrovaný čtenář je povinen dbát na to, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

(5) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MěK.

čl. 12 Registrace čtenáře

(1) Čtenářem MěK se může stát:

a) občan ČR bez věkového omezení, který má bydliště, pracoviště nebo školu v Novém Městě na Moravě a jeho okolí nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat

b) veřejná instituce se sídlem v Novém Městě na Moravě i mimo ně

c) občan EU nebo příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a tuto skutečnost doloží v listinné podobě nebo dokladem vydaným ČR

(2) Čtenářem se stává občan nebo instituce zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu

(3) Podepsáním čtenářské přihlášky do MěK se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

(4) Žadatel o registraci (dále jen „žadatel) věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

(5) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

(6) Čtenářem oddělení pro dospělé se může stát uživatel, který dovršil věku 15 let a ukončil základní školní docházku.

(7) Čtenáři, který nedovršil 15 let, podepisuje přihlášku zákonný zástupce, který zodpovídá za dodržování knihovního řádu dítětem a souhlasí s jeho přístupem na internet.

(8) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.

(9) Čtenářem se stává právnická osoba na základě podepsané přihlášky jejím statutárním zástupcem a opatřené razítkem po předložení platného občanského či služebního průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček.

(10) Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.

(11) Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby MěK vydala čtenářský průkaz.

(12) Duplicitní registrace fyzické osoby za čtenáře MěK není přípustná.

(13) MěK je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.

(14) Právní vztah mezi MěK a žadatelem vznikne, jakmile MěK se žadatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. MěK vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.

čl. 13 Čtenářský průkaz

(1) Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem. Při využívání služeb po internetu se čtenář prokazuje číslem čtenářského průkazu a heslem.

(2) Uživatel obdrží čtenářský průkaz při následující návštěvě po registraci. Jeho cena je uvedena v ceníku.

(3) Čtenářský průkaz se vystavuje:

a) občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu

b) právnickým osobám podle čl 12 odst. (10), zejména institucím v Novém Městě na Moravě po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce (nebo její samostatné složky) a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a MěK a dodržovat pokyny pracovníků MěK.

c) příslušníkům jiných států podle čl 12 odst. (1) po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu a povolení k pobytu v ČR.

(4) Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s MěK. Vystavuje se na 12 měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití.

(5) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

(6) Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit MěK. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu. Výše poplatku se řídí ceníkem.

(7) Čtenář je povinen ihned nahlásit změnu jména, bydliště a ukončení vzdělání.

(8) Na požádání je povinen čtenář (pracovník instituce) prokázat se občanským průkazem.

(9) Čtenářský průkaz vystaven:

a) v půjčovně pro dospělé čtenáře platí pro všechna oddělení

b) v půjčovně pro děti a mládež platí pro půjčovnu pro děti a mládež, čítárnu

čl. 14 Čtenářská práva a povinnosti

(1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MěK

a) dodržovala knihovní řád,

b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,

c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem

(2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

a) dodržovat knihovní řád,

b) umožnit zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem,

c) a plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MěK

(3) MěK může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MěK nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MěK splatný peněžitý dluh.

(4) Zablokovat čtenářská práva může MěK též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo MěK, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.

(5) Právo MěK zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

(6) Čtenářská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v knihovním řádu MěK.

(7) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají zpravidla jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení.

(8) MěK na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovaně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář splní všechny podmínky stanovené knihovním řádem. Čtenář je povinen zaplatit poplatek za jedno registrační období ve výši stanovenou ceníkem.

(9) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

(10) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

(11) Prodloužit čtenářská práva po skončení registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svoji totožnost. Nové registrační období začíná dnem, kdy byla žádost o prodloužení schválena.

(12) MěK žádá ověření totožnosti čtenáře při

a) prodloužení čtenářských práv,

b) odblokování čtenářských práv,

c) změně údajů čtenáře a při změně e-mailové adresy u knihovníka,

d) generování hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,

e) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,

f) výpisu historie čtenářského konta,

g) vracení zálohy či přeplatku,

i) vystavení duplikátu čtenářského průkazu podle čl. 13 odst. (6)

j) a pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, MěK zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.

(13) Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. (12) MěK ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby [čl. 13 odst. (3) b)].

(14) Ověření totožnosti čtenářova zástupce a ručitele žádá MěK vždy.

IV. Podmínky absenčních služeb

čl. 15 Absenční služby

(1) Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

(2) Čtenář (pracovník instituce) si může díla vyhledat sám ve volných výběrech nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno vybírat si literaturu v elektronickém katalogu.

(3) MěK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.

(4) Smlouvu podle odst. (1) MěK uzavře, pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.

(5) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto. Výpis čtenářského konta poskytne MěK čtenáři při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá. Podle volby čtenáře mu jej MěK poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.

(5) Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně do té doby, dokud má knihovna záznam, že dílo převzal.

(6) Při půjčování některých knihovních jednotek mimo budovu knihovna žádá peněžitou kauci, jejíž výše se řídí ceníkem.

čl. 16 Vrácení půjčené jednotky

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je čtenář povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v MěK, a to osobně nebo v odůvodněných případech prostřednictvím jiné osoby, jakmile ji nepotřebuje, nebo před uplynutím výpůjční lhůty, podle toho, co nastane dříve.

(2) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.

(3) Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinný knihovně uhradit náklady na opravu díla jako při ztrátě. Vrací-li čtenář (pracovník instituce) vypůjčené dílo výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.

(4) Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení a to bez ohledu na to, bylo-li dílo upomínáno nebo ne.

(5) Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo knihovnu, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání.

(6) Splněním povinnosti podle odst. (3) je smlouva o výpůjčce ukončena

čl. 17 Výpůjční lhůta

(1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.

(2) Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných děl. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je u knihovních jednotek zpravidla jeden měsíc.

(3) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MěK předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce. Ve výjimečných případech může MěK požadovat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.

(4) Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

(5) Již běžící výpůjční lhůtu MěK může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.

čl. 18 Prodlužování výpůjční lhůty

(1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně, není-li dále uvedeno jinak.

(2) Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.

(3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty.

(4) Výpůjční lhůta u deskových her nelze prodloužit.

(5) Výpůjční lhůta se prodlouží vždy o stejnou dobu, jaká uplynula od okamžiku výpůjčky, případně od předešlého prodloužení. [Tj. s výhradou omezení v odst. (2), (3), (4), trvá výpůjční lhůta ode dne prodloužení stejnou dobu, jakou měla výpůjční lhůta původní, stanovená při výpůjčce.]

(6) Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží vždy, když je zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění nové absenční výpůjčky. Čtenář rovněž může o prodloužení výpůjční lhůty požádat osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem předepsaného formátu na adrese mvs@mk.nmnm.cz. Čtenáři se prodlužují vždy všechny výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

(7) Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, MěK bezplatně zasílá elektronické zprávy upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na nabíhání upomínky po jejím uplynutí. MěK tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání čtenář odmítne. MěK z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění upomínky.

čl. 19 Opětovná výpůjčka

(1) Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, může v průběhu výpůjční lhůty přinést do knihovny, a aniž by ji předtím vracel, si ji opětovně vypůjčit, pokud není rezervována.

(2) Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí stanovenou upomínku. Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek MěK za čtenáře nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

(3) Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.

čl. 20 Rezervace knihovní jednotky

(1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití.

(2) Rezervování provádí MěK na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele.

(3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MěK náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Tyto náklady je třeba uhradit před vydáním rezervace. Výše úhrady je stanovena v ceníku.

(4) Při zadání rezervace uvádí čtenář datum, do kdy má o rezervovanou knihovní jednotku zájem. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).

(5) MěK může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace MěK čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

(6) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.

(7) O splnění rezervace uvědomí MěK čtenáře písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace (vyrozuměním v listinné podobě poštou anebo elektronicky).

(8) MěK nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě. To neplatí, pokud nedoručení nebo pozdní doručení nastalo zaviněním MěK.

(9) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá zpravidla 14 dní od odeslání upozornění čtenáři. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad MěK podle odst. (3).

(10) V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty podle odst. (9) o jeden týden.

(11) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.

(12) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklad MěK podle odst. (3).

čl. 21 Společná ustanovení o výpůjčkách

(1) Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o odpovědnosti za škodu.

(2) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,

b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám,

c) včas a řádně vrátit

(3) Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku užívat pro vlastní potřebu.

čl. 22 Výpůjční limity

(1) V celé MěK může mít registrovaný čtenář současně vypůjčeno nejvýše 40 knihovních jednotek.

(2) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše 10 knihovních jednotek, které jsou mluveným slovem.

(3) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše 1 deskovou hru.

(4) Čtenář může mít současně vypůjčeno nejvýše 30 periodik.

(5) V odůvodněných případech mohou být výpůjční limity změněny.

V. Podmínky prezenčních a informačních služeb

čl. 23 Prezenční služby

(1) Prezenční výpůjčku knihovní jednotky umožňuje MěK všem uživatelům.

(2) Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku nebo jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku ve volném výběru.

(3) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MěK nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční.

(4) Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují knihovní jednotky:

a) jestliže by dílu hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) jestliže jsou díla zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, slovníky apod.),

c) jestliže dílo bylo vypůjčeno z knihoven ČR (MVS), jež stanovily půjčení ve studovně (prezenční) jako podmínku – tato díla je možno půjčovat ke studijní práci pouze ve studovně,

d) poslední zaevidovaná čísla periodik.

(5) Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, nebo ji vrátit.

(6) Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit jakmile ji nepotřebuje, nebo před zavírací hodinou knihovny, podle toho, co nastane dříve.

(7) Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky knihovníkovi.

čl. 24 Informační služby

(1) Každý uživatel knihovny má právo vyžádat si základní informace o knihovně, bibliografické a faktografické informace a rešerše.

(2) MěK poskytuje ústní, písemné i telefonické informace z informačního aparátu knihovny a zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů. Při složitějším dotazu si knihovna může stanovit odpovídající termín na vyřízení požadavku.

(3) Ústní informace poskytuje knihovna zdarma.

(4) K vlastnímu vyhledávání informací zpřístupňuje knihovna návštěvníkům fondy příruční knihovny, bibliografie, on-line katalogy a elektronické databáze.

(5) MěK poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury.

čl. 25 Využívání výpočetní techniky

(1) Počítače umístěné v knihovně pro potřeby uživatelů pro vyhledávání v on-line katalogu jsou volně k dispozici a označeny.

(2) Počítače určené pro přístup na internet jsou k dispozici uživatelům po dohodě s pracovníkem knihovny. Užití počítače se řídí dle ceníku. Pro registrovaného čtenáře je půl hodina zdarma.

(3) Je zakázáno připojovat do počítače jakékoli zařízení do jakéhokoli rozhraní.

(4) Pro práci s technikou může pracovník knihovny určit časové limity, aby umožnil jejich využívání širšímu počtu zájemců.

(5) Uživatelé mohou využívat výhradně nainstalovaný software. Jakékoli úpravy jsou zakázány.

(6) Uživatel je povinen zacházet s výpočetní technikou tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Případné závady je povinen ihned hlásit knihovníkovi. Škodu vzniklou vlasním zaviněním je povinen uhradit.

VI. Sankční poplatky, náhrady ztrát a škod

čl. 26 Poplatky z prodlení

(1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěK zaplatit smluvní pokutu (dále jen „upomínka“).

(2) Upomínka se počítá za každý započatý provozní týden.

(3) Výše upomínky je stanovena v ceníku.

(4) Upomínka je splatná dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky/knihovních jednotek.

(5) Čtenář neplatí upomínku v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelná pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

(6) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

(7) Upomínkou je utvrzena povinnost vrátit vypůjčenou knihovní jednotku včas a řádně. Zaplacení upomínky nezbavuje čtenáře povinnosti vrátit knihovní jednotku, případně ji nahradit podle čl. 27.

(8) Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a MěK do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu, která je splatná ihned po ukončení této smlouvy. Cenu přitom MěK stanoví obdobně podle čl. 27.

(9) Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů MěK může chránit svá práva

a) u soudu,

b) u orgánů činných v trestním řízení,

c) nebo dalším zákonem předvídaným způsobem.

(10) O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje ředitel NKZ nebo jím pověřený pracovník knihovny. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.

(11) Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

(12) Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení použijí přiměřeně.

čl. 27 Náhrady ztrát a škod

(1) Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě či zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná či zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále upotřebitelná.

(2) Poškozením podle odst. (1) se rozumí zjevné poškození, které významně snižuje možnost užití či kvalitu knihovní jednotky. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

(3) Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1) a (2), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.

(4) V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

(5) Čtenář nahrazuje škodu:

a) uvedením do původního stavu

b) obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě

c) obstaráním vázané kopie ztraceného díla (případně zaplacení ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacení vazby kopie)

d) obstaráním téhož díla v jiném vydáním

e) obstaráním jiného díla dle dohody s pověřeným pracovníkem knihovny

f) finanční náhradou

(6) Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo v době ztráty nebo poškození. Výše náhrady se řídí ceníkem.

(7) Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

VII. Závěrečná ustanovení

čl. 28 Přechodná ustanovení

(1) Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti MěK i jejích uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.

(2) Smluvní pokuty, na něž MěK vzniklo právo před účinností tohoto znění knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce knihovní jednotky, jejíž včasné a řádné vrácení upomínka utvrzuje.

čl. 29 Výjimky z Knihovnímu řádu MěK

(1) O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí knihovny nebo jiný k tomu pověřený pracovník.

(2) O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitel NKZ nebo jím pověřený pracovník.

(3) Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

čl. 30 Zveřejnění knihovního řádu

(1) Knihovní řád je zpřístupněn

a) k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě,

b) na internetových stránkách MěK na adrese www.knihovna.nmnm.cz,

c) každému na jeho žádost ve formě výtisku k nahlédnutí,

d) a případně i jiným vhodným způsobem

(2) Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění

čl. 31 Rozsah knihovního řádu, vydávání a změny knihovního řádu

(1) Knihovní řád MěK se vztahuje na všechna oddělení MěK

(2) Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy knihovního řádu – Ceník služeb, Zpracování a ochrana osobních údajů, Pravidla půjčování deskových her.

(3) Knihovní řád vydává ředitel NKZ v Novém Městě na Moravě.

(4) Jakékoliv změny v knihovním řádu a jeho nedílných součástí podléhají schválení ředitele NKZ v Novém Městě na Moravě.

(5) Změny Knihovního řádu MěK oznámí uživatelům:

a) v knihovně snadno viditelnými upozorněními na změnu,

b) na internetových stránkách MěK

c) a jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.

čl. 32 Účinnost knihovního řádu

(1) Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

 

Katalogy knihoven REgionálního Knihovního SystémuREKS