Knihovní řád

Na základě zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení v Novém Městě na Moravě ze dne 3. listopadu 2009 a dodatku ze dne 23. 4. 2012 a na základě zákona č. 257/2001Sb o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydávám tento :

Knihovní řád Městské knihovny
v Novém Městě na Moravě

Provozní řád půjčoven
Provozní řád internetové studovny

I. Všeobecná ustanovení


Čl. 1 Poslání Městské knihovny v Novém Městě na Moravě
1. Městská knihovna v Novém Městě na Moravě (dále jen Měk) je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným zařízením
2. Posláním MěK je veškerou svou činností (systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností) přispívat k rozvoji kultury, vzdělání, vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

Čl. 2 Služby MěK v Novém Městě na Moravě
1. MěK poskytuje výpůjční a bibliograficko-informační služby pro širokou veřejnost.
1. Základní služby poskytuje bezplatně.
2. Za reprografické práce a některé zvláštní služby účtuje knihovna poplatky uvedené v příloze, na které může být vyžádána i finanční záloha. Reprografické práce se zhotovují jen pro vlastní potřebu čtenáře v souladu s ustanoveními autorského práva.
3. Instruktážní, exkurzní, informační a jiné služby pro organizované skupiny návštěvníků poskytuje MěK na základě předběžné objednávky.

Čl. 3 Přístupnost MěK v Novém Městě na Moravě
1. Čtenáři mají přístup do půjčoven, studovny, čítárny a čtenářských katalogů.
2. Do skladů nemají čtenáři přístup.
3. Do dalších částí knihovny nemají čtenáři přístup.

Čl. 4 Povinnosti čtenářů MěK v Novém Městě na Moravě
1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže čtenář nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.
3. V meziknihovním výpůjčním styku (MVS) odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna, která pro svého čtenáře o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny knihovny o půjčených fondech. Knihovna nebo instituce, která pro svého čtenáře o výpůjčku požádala, má povinnost nahradit MěK způsobenou škodu.

Čl. 5 Podmínky přijetí za čtenáře Městské knihovny v Novém Městě na Moravě
1. Čtenářem MěK se může stát:
a) občan ČR bez věkového omezení, který má bydliště, pracoviště nebo školu v Novém Městě na Moravě a jeho okolí nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat
b) veřejná instituce se sídlem v Novém Městě na Moravě i mimo ně
c) příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR
1. 2. Čtenářem se stává občan nebo instituce zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu
4. Podepsáním čtenářské přihlášky do MěK se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.
5. Čtenáři, který nedovršil 15 let, podepisuje přihlášku zákonný zástupce, který zodpovídá za dodržování knihovního řádu dítětem a souhlasí s jeho přístupem na internet.
6. Čtenářem oddělení pro dospělé se může stát uživatel, který dovršil věku 15 let a ukončil školní docházku.

Čl. 6 Čtenářské průkazy
1. Čtenářský průkaz se vystavuje:
a) občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u studujících potvrzení o studiu nebo indexu
b) institucím v Novém Městě na Moravě po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce (nebo její samostatné složky) a po předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat styk mezi institucí a MěK a dodržovat pokyny pracovníků MěK.
c) příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR.
2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s MěK. Vystavuje se na 12 měsíců a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce ručí za každé jeho zneužití.
Případnou ztrátu průkazu je čtenář (pracovník instituce) povinen ohlásit MěK. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.
4. Čtenář je povinen ihned nahlásit změnu jména, bydliště a ukončení vzdělání.
5. Na požádání je povinen čtenář (pracovník instituce) prokázat se občanským průkazem.
6. Čtenářský průkaz vystaven:
a) v půjčovně pro dospělé čtenáře platí pro všechna oddělení
b) v půjčovně pro děti a mládež platí pro půjčovnu pro děti a mládež, čítárnu a internetovou studovnu
c) v čítárně platí pouze pro čítárnu a internetovou studovnu

Městská knihovna v Novém Městě na Moravě za tímto účelem na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa. Osobní údaje svých uživatelů shromažďuje pouze po dobu (do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení platnosti čtenářského průkazu), která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
Knihovna vydala směrnici o ochraně osobních údajů, kde zaměstnanci podepsali mlčenlivost o těchto osobních údajích.

II. Výpůjční řád


Čl. 7 Způsoby půjčování
1. Čtenářům a institucím se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu a vystavením potvrzení o výpůjčce

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování
1. O zapůjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovních fondů.
2. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčuje literatura:
a) jestliže by dílu hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou díla zapotřebí k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, slovníky apod.)
c) jestliže dílo bylo vypůjčeno ze zahraničních knihoven (MMVS) nebo z knihoven ČR
d) (MVS), jež stanovily půjčení ve studovně (prezenční) jako podmínku. Tato díla je možno půjčovat ke studijní práci ve studovně.
e) poslední zaevidovaná čísla periodik
3. Při půjčování některých děl mimo budovu, jakož i při půjčování cizincům apod. knihovna žádá peněžitou kauci, jejíž výši určí v každém případě vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník. Záloha se po řádném vrácení díla vrací.
4. Čtenář může mít zpravidla současně vypůjčeno neomezené množství svazků.

Čl. 9 Postupy při půjčování
1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
2. Čtenář (pracovník instituce) si může díla vyhledat sám ve volných výběrech nebo požádat o pomoc knihovníka. Je možno vybírat si literaturu v elektronickém katalogu knihovny nebo v klasickém lístkovém.
3. Dílo, které je půjčeno jinému čtenáři si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky zásadně knihovna nesděluje. Jakmile je dílo vráceno, uvědomí knihovna žadatele, který si je může vyzvednout do 8 dnů ode dne odeslání. Žádá-li určité dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu
4. Prezenčních služeb ve studovně a čítárně mohou využívat návštěvníci aniž by se zaregistrovali.

Čl. 10 Výpůjční lhůty
1. Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných děl. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je u knih i časopisů jeden měsíc.
2. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně požadovat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.
3. Výpůjční lhůta může být prodloužena. U výpůjček mimo knihovnu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát, požádá-li o to čtenář (pracovník instituce) před jejím uplynutím a nežádá-li o dílo další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož díla (již dvakrát prodlouženou), ale jen po jeho předložení.
1. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

Čl. 11 Vracení půjčeného díla
1. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně do té doby, dokud má knihovna záznam, že dílo převzal. Na požádání obdrží čtenář doklad o vrácení knihy.
2. Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinný knihovně uhradit náklady na opravu díla jako při ztrátě. Vrací-li čtenář (pracovník instituce) vypůjčené dílo výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.
3. Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář pracovník instituce) ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenář (instituci) poplatek z prodlení a to bez ohledu na to, bylo-li dílo upomínáno nebo ne.
4. Jestliže čtenář (pracovník instituce) na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo knihovnu, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání.

Čl. 12 Ztráty a náhrady
1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu díla a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácené dílo nebo za poškození díla.
2. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného díla (případně zaplacení ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacení vazby kopie). Jestliže uvedené do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo v době ztráty nebo poškození.
3. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Čl. 13 Meziknihovní výpůjční služba
1. Jestliže dílo, které čtenář požaduje není ve fondech MěK, zprostředkuje pracovník půjčovny pro dospělé čtenáře na požádání čtenáře výpůjčku díla meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních ustanovení o MVS
2. Jestliže žádané dílo nemá žádná česká knihovna, je možné na žádost čtenáře (pracovníka instituce) vypůjčit dílo prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby podle platných mezinárodních dohod.

Čl. 14 Obecná ustanovení o půjčování
1. Půjčování je v ustanovení § 16 autorského zákona definováno jako zpřístupnění díla zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla k dočasné osobní potřebě. Právo na půjčování patří do výlučných majetkových práv autorských, což znamená, že k půjčování díla je nutno ve smyslu ust. § 38 odst. 1 autorského zákona získat souhlas autora díla, nestanoví-li zákon jinak. Jinak stanoví zákon v ust. § 38 odst. 1 autorského zákona: do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a kulturní zařízení, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl.

III. Bibliograficko informační služby

Čl. 15 Ústní a písemné informace
1. Knihovna poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. Zpřístupňuje čtenářské katalogy, příruční knihovnu bibliografií a sekundárních informačních pramenů.

IV. Závěrečná ustanovení


Čl. 17 Výjimky z knihovního řádu
1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí MěK nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 18 Rozsah knihovního řádu. Vydávání a změny knihovního řádu
1. Knihovní řád MěK se vztahuje na všechna oddělení MěK.
2. Nedílnou součástí knihovního řádu je příloha Poplatky a náhrady
3. Knihovní řád vydává ředitel Novoměstských kulturních zařízení v Novém Městě na Moravě
4. Jakékoliv změny v knihovním řádu a jeho nedílné součásti Poplatky a náhrady podléhají schválení ředitele Novoměstských kulturních zařízení v Novém Městě na Moravě.

Čl. 19 Účinnost knihovního řádu
1. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 11.1. 2014

Marie Janečková
vedoucí Městské knihovny v Novém Městě na Moravě

KNIHOVNÍ ŘÁD

Novoměstských kulturních zařízení

Městské knihovny v Novém Městě na Moravě

Výše poplatků (výběr)
Městská knihovna Nové Město na Moravě – poplatky a náhrady škod platné od 11. 1. 2014

I. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá zpravidla na 12 měsíců a to ve výši:
– Občan na 12 měsíců 150,- Kč
děti do 15 let
(do ukončení školní docházky) 75,- Kč
pouze čítárna 75,- Kč
důchodci, studující 100,- Kč
jednorázová výpůjčka (pouze 1x
za 12 měsíců a max. 5 svazků) 50,- Kč
– Držitelé průkazu ZTP a důchodci nad 70 let zdarma

II. Sankční poplatky

1. Ztráta čtenářského průkazu
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:
čtenářský průkaz s čárovým kódem 20,- Kč

2. Poplatek z prodlení (upomínky)
Knihovna vymáhá vrácení děl půjčených mimo knihovnu upomínkami. Po bezvýsledné upomínce a upomínce ředitelské, následuje vymáhání právní cestou.

Za upomínku účtuje knihovna:
1. upomínka – bez odeslání 15,- Kč
2. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 1. up.) 35,- Kč
3. upomínka (po uplynutí 14 dnů po 2. up.) 75,- Kč
4. upomínka (po uplynutí 21 dnů po 3.up.) 150,- Kč
ředitelská upomínka po uplynutí 31 dnů po 4. up. 300,- Kč

3. Náhrada všeobecných škod
Čtenář (instituce) je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinnosti
(podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991,442 odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu). Při poškození, zničení nebo ztrátě díla půjčeného mimo knihovnu se požadují tyto formy náhrady:
a) uvedení do původního stavu
b) dodání kopie (ztraceného, poničeného) díla
c) dodání jiného vydání díla
d) finanční náhrada
Kromě vlastní náhrady jakýmkoliv způsobem (a – d) se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody
(administrativní agenda, bibliografické zjišťování, zpracování atd.) v částce 50,- Kč a u časopisů 20,- Kč za jedno dílo.

Poškozené či ztracené obaly čtenář hradí:
a) knihy a časopisy poškození 10,- Kč
ztráta 20,-Kč
b) obaly na CD poškození a ztráta 25,- Kč

Poškození části knihy, časopisu nebo čárového kódu hradí uživatel podle rozsahu škody – nejméně však 20,- Kč

Za škody způsobené na ostatním majetku MěK odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

III. Služby za úhradu

1. Reprografické služby
Za jednotlivé druhy kopií účtuje knihovna následující poplatky:
Černobílý Barevný
1 strana A5: 1,- Kč 10,- Kč
1 oboustr. A5: 2,- Kč 18,- Kč
1 strana A4: 2,- Kč 18,- Kč
1 oboustr. A4: 4,- Kč 36,- Kč
1 strana A3: 4,- Kč 36,- Kč
1 oboustr. A3: 5,- Kč 72,- Kč

2. Internet
pro uživatele s platným čtenářským průkazem prvních 30 minut zdarma (pouze 1x denně)
každá započatá minuta 1,- Kč
návštěvníci knihovny za každou započatou minutu 1,- Kč
WiFi zdarma

3. Další služby
za žádanku o MVS se vybírá paušální poplatek 10,- Kč
za realizaci výpůjčky 1 dokumentu (v ceně jsou zahrnuty administrativní úkony a
poštovné) 70,- Kč (+ případné další mimořádné platby)
za oznámení rezervace poštou 15,- Kč
– zapůjčení 1 naučné knihy s cenou vyšší než 500,- Kč účtujeme 5,- Kč (výpůjčku stvrdí každý čtenář svým podpisem)
– zapůjčení 1 výtisku periodika s cenou vyšší než 70, – Kč účtujeme 2,- Kč

Bezplatné služby:
a) Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům (nemusí vlastnit čtenářský průkaz)
b) psaní v programu Office
c) přístup na internet pro čtenáře nad 70 let zdarma